KONTAKT

ROBERT BAGIŃSKI
JuMi USŁUGI SZKOLENIA

ul. Zagrodzkiego 17
87-140 Chełmża
NIP 879 140 11 93

EMAIL
biuro@jumi2012.pl

TELEFON
+48 724 782 446

Kontaktując się z nami wysyłając wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji z Tobą, jest to tzw. działanie wyraźnie potwierdzające.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Robert Bagiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JUMI Usługi Szkolenia.

Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. prof. St. Zagrodzkiego 17, 87 – 140 Chełmża, e-mail: biuro@jumi2012.pl  lub telefonicznie 724 782 446.

 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – Anna Stanula, możesz kontaktować się z nim pisząc na adres: annastanula@jumi2012.pl

Więcej informacji

1.Wskazanie szczegółowego celu i podstawy prawnej przetwarzania jest uzależnione od przyczyny kontaktu z administratorem i tak:

 • Twoje dane kontaktowe – adres e-mail – przetwarzane będą na podstawie zgody w celu przyjęcia korespondencji, jej analizy oraz ewentualnie udzielenia odpowiedzi, tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
 • W przypadku gdy treść Twojej wiadomości będzie zawierała informacje, które spowodują konieczność podjęcia przez administratora przetwarzania danych na podstawie odrębnych przepisów prawa będą one przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit c) RODO
 • W przypadku nawiązania kontaktu z inspektorem ochrony danych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz udzielaniem odpowiedzi na przesłane pytania dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c)  RODO w zw. art. 38 ust. 4 RODO.

 

 1. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne i inne specjalistyczne usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte i tak:
 • w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż 2 lata od ostatniego kontaktu drogą elektroniczną z administratorem,
 • 5 lat w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych dot. spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na przesłane pytania przez Inspektora Ochrony Danych,
 • w pozostałych przypadkach, gdy treść Twojej wiadomości była podstawą do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów szczególnych o zakresie, sposobie i zasadach przetwarzania tych danych zostaniesz poinformowany odrębnie.
 1. Na zasadach wynikających z RODO i z uwzględnieniem wskazanych tam ograniczeń, przysługuje Ci:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w zakresie gdzie wyraziłeś na to zgodę tj. adres, e-mail, telefon lub adres korespondencyjny. Jednak do udzielenia odpowiedzi na Twoją korespondencje podanie ich jest niezbędne. Podanie danych osobowych jest konieczne w przypadku, gdy przetwarzanie będzie dotyczyło przetwarzania danych związanego z realizacją przepisów prawa przez administratora, w tym także udzielania odpowiedzi przez inspektora    ochrony    danych, podanie danych jest obowiązkowe, jeśli nie podasz swoich danych lub będą one błędne, administrator nie będzie mógł spełnić obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 2. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych może naruszać przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 4. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

DANE PRACOWNIKÓW

Robert Bagiński

ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, BHP
robertbaginski@jumi2012.pl
tel. 724 782 446

Anna Stanula

ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, zamówienia publiczne
annastanula@jumi2012.pl
tel. 604 208 377

Paweł Maćkowiak

ochrona danych osobowych, prawa autorskie
p.mackowiak@jumi2012.pl

Wiesław Wenerowicz

ochrona danych osobowych, kontrola zarządcza
w.wernerowicz@jumi2012.pl

Mirosław Rostkowski

ochrona danych osobowych, kontrola zarządcza
m.rostkowski@jumi2012.pl

Marek Łochocki

ochrona danych osobowych
m.lochocki@jumi2012.pl

Paula Klugiewicz

ochrona danych osobowych
p.klugiewicz@jumi2012.pl

Mateusz Matyasik

ochrona danych osobowych
m.matyasik@jumi2012.pl
tel. 791 294 026

Marcin Gajewski

ochrona danych osobowych
m.gajewski@jumi2012.pl

Tomasz Piotrkowski

BHP, p.poż.
bhp@jumi2012.pl

Dariusz Bączkowski

ochrona danych osobowych
d.baczkowski@jumi2012.pl