KONTROLA ZARZĄDCZA

W ramach usługi wykonujemy:

 

  • audyt wstępny istniejącej dokumentacji w zakresie kontroli zarządczej oraz analiza dotychczasowych działań podejmowanych w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem na poziomie całej organizacji;
  • diagnozę obszarów działań ze wskazaniem tych, które są obarczone największym ryzykiem, zakończoną sporządzeniem raportu na temat diagnozy w jednostce oświatowej;
  • zaprojektowanie i przeprowadzenie działań w wyniku dokonanej diagnozy, polegających na zwiększeniu skuteczności mechanizmów kontroli zarządczej oraz opracowanie raportów prowadzonych działań;
  • zaprojektowanie metod pomiaru efektywności wdrożonych mechanizmów niwelowania i przeciwdziałania ryzykom;
  • zaprojektowanie procedury kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, uwzględniającą wyniki działań w powyższych punktach i przedstawienie ich Zamawiającemu.