OFERTA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

USŁUGI BHP

KONTROLA ZARZĄDCZA

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

USŁUGI KANCELARYJNE I ARCHIWISTYCZNE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

CENTRUM SZKOLEŃ

Ochrona danych osobowych

Ochroną danych osobowych zajmujemy się od 2012 r. posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do opracowania i wdrożenia w Twojej firmie rozwiązań chroniących dane osobowe, które przetwarzasz.
Rozwiązania te będą  zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dedykowane  specjalnie dla potrzeb Twojej firmy.
Doradzamy i pomagamy w każdej sprawie związanej z ochroną danych osobowych.
Wiemy jak wdrożyć system ochrony danych osobowych i jak go modyfikować.
Mamy doświadczenie w obsłudze  przypadków wystąpienia naruszenia ochrony danych. Posiadamy doświadczony zespół, który zrobi wszystko aby zminimalizować Twoje straty wizerunkowe i materialne.

Ochrona danych osobowych – oferta obejmuje wykonanie niżej wymienionej dokumentacji oraz szkolenia opracowane i przygotowane na podstawie przepisów:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego RODO
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. 2019, poz. 1781)
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (t. jedn. Dz.U. 2019, poz. 125) – zwanej DODO
 • wykonanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych:
  • szacowanie ryzyka skutkujące naruszeniem praw i wolności osób fizycznych  oraz ocena skutków dla ochrony danych osobowych,
  • polityka bezpieczeństwa informacji i ochrony danych
  • regulamin monitoringu wizyjnego, poczty elektronicznej, GPS
  • regulamin pracy zdalnej
  • instrukcja zarządzania systemem informatycznym
  • procedura reagowania na naruszenia ochrony danych osobowych
 • Audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji zgodnie z  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (KRI),
 • audyt zgodności ochrony danych osobowych z RODO;
 • audyty bezpieczeństwa informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2014-12;
 • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla:
  • administratorów danych
  • pracowników administratora,
  • inspektorów ochrony danych

Ochrona informacji niejawnych

 • dokumentacja pionu ochrony informacji niejawnych
 • plany ochrony informacji niejawnych
 • dokumentacja sytemu informatycznego do przetwarzania informacji niejawnych:
  • szczególne wymagania bezpieczeństwa

  • procedury bezpiecznej eksploatacji

 

Usługi BHP

Proponujemy Ci pełną obsługę Twojej firmy w zakresie BHP.  Możesz zlecić nam wykonywanie zadań specjalisty BHP. Możemy  dla Ciebie przeprowadzić szkolenia stanowiskowe, okresowe oraz dla kadry zarządzającej. Jeśli dojdzie do wypadku w Twojej firmie, przeprowadzimy także postępowania powypadkowego. Nie wiesz czy w firmie funkcjonują prawidłowe zasady BHP zleć nam przeprowadzenie oceny ryzka albo  audyt. Nasze usługi:

   prowadzenie postępowań powypadkowych;
   ocena ryzyka
   wykonywanie zadań specjalisty ds. BHP
   szkolenia stanowiskowe, okresowe, dla kadry zarządzającej
   pełnienie funkcji inspektora BHP
    Okresowe audyty BHP

Bezpieczeństwo pożarowe

 • Instrukcje postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprez masowych,
 • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego obiektów użyteczności publicznej
 • szkolenia i ćwiczenia z ochrony przeciwpożarowej

Zamówienia publiczne

Masz problem z zamówieniami publicznymi? Przygotujemy i przeprowadzimy  dla Ciebie postępowanie  o udzielnie zamówienia publicznego. Dokonamy analizy postępowania  pod kątem zgodności z przepisami. Musisz mieć wewnętrzne regulacje dotyczące zamówień publicznych? Opracujemy dla Ciebie wewnętrzny regulamin zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Nasi pracownicy posiadają kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu zamówień publicznych. Służymy pomocą i radą. Do naszych usług należą m.in.:

 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
  • współudział w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia,
  • opracowanie specyfikacji warunków zamówienia,
 • analiza postępowań pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 • opracowanie regulaminów udzielania zamówień publicznych

Oferta na wykonywanie usług kancelaryjnych i archiwistycznych

 • Opracowanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych: Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego lub składnicy akt;
 • Szkolenia dla pracowników z zakresu wykonywania czynności kancelaryjnych, obiegu akt, kwalifikacji i klasyfikacji wytwarzanej dokumentacji oraz prowadzenia archiwum zakładowego / składnicy akt (zakres i tematyka szkolenia ustalana indywidualnie);
 • Archiwizacja dokumentacji niearchiwalnej (kat. B i BE);
 • Archiwizacja materiałów archiwalnych (kat. A) zgodnie ze standardami porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do archiwów państwowych;
 • Porządkowanie akt osobowych;
 • Przeprowadzanie procesu brakowania dokumentacji niearchiwalnej obejmującego: